Keenan Cornelius vs Jackson Souza Dos Santos

Did Jackson not get points for a takedown??